Diagnoza psychologicznaDiagnoza psychologiczna to złożony proces mający na celu opis funkcjonowania osoby badanej.
Podstawą są zgłaszane przez klienta problemy lub cel określony przez lekarza czy kierujące daną osobę instytucje. Psycholog dokonuje diagnozy podczas spotkania, przy użyciu wystandaryzowanych testów psychologicznych.

Ważna jest wiedza i doświadczenie.

Centrum dysponuje bogatym zestawem testów psychologicznych i kwestionariuszy. Ponadto posiadamy aparaturę wymaganą do badań kierowców oraz dla medycyny pracy. Psycholog wykonujący badania kierowców posiada specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu badań.

Oferujemy diagnozę psychologiczną:

1. Różnego rodzaju problemów emocjonalnych i umysłowych (zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, zaburzeń osobowości, trudności przystosowawczych i in.).
2. Wymaganą w badaniach psychotechnicznych kierowców oraz dla medycyny pracy.
3. Uzależnień od substancji chemicznych oraz zachowań.
4. Problemów doświadczanych w związku z przewlekłą chorobą somatyczną (np. astma, cukrzyca) czy nowotworową.
5. Przemocy fizycznej i emocjonalnej.
6. Syndromu DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) oraz współuzależnienia (u osób będących w związku z osobą uzależnioną).
7. Z opinią dla ZUS oraz Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Po wykonaniu diagnozy, gdy istnieje taka konieczność, proponujemy dalszą formę pomocy.